8 Ocak 2009 Perşembe

İnkilap sbs 8.sınıf sbs test çöz

DI :8.SINIF

SOYADI:

TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIFI : 8- NO:

Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Fransız işgali ve Ermeni saldırılarına karşı Adana çevresinde kurulmuştur Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Yunan işgaline karşı Edirne’de kurulmuştur. 2008-2009 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM III. ORTAK SINAVI


1-) I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.

B) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.

C) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.

D) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.

2-) Almanya’nın, Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na kendi yanında savaşa sokmaya çalışmasının önemli bir nedeni de, padişahın aynı zamanda “halife” unvanına sahip olmasıydı.

Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrulamaktadır?

A) Osmanlı topraklarının oldukça geniş olması

B) İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki halkın çoğunluğunun Müslüman olması

C) Yönetimdeki İttihat ve Terakkicilerin Almanya ile dostluğa önem vermesi

D) Osmanlı ordusunun sayıca fazla olması


Alman Generali Liman Von Sanders’in “Türkiye’de Beş Yıl” adlı kitabından alınan bu anlatımdaki savaşın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Trablusgarp Savaşı B) Kurtuluş Savaşı

C) Balkan Savaşı D) Çanakkale Savaşı

4-) * Rusya’nın Balkan Devletleri’ndeki Slav ırkını kışkırtarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarını parçalamaya çalışması.

* İngiltere’nin uzak doğudaki ham madde ve pazar kaynağı olan ülkelere Almanya’nın göz dikmesi.

Yukarıda I. Dünya Savaşı’na neden olan olaylar belirtilmiştir.

Verilenlerden yola çıkarak I. Dünya Savaşı’nın başlamasında etki eden iki önemli kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ümmetçilik – Türkçülük B) Sömürgecilik – Ümmetçilik

C) Sömürgecilik – Milliyetçilik D) Milliyetçilik - Ümmetçilik

5-) Milli irade; halkın kendi iradesiyle seçtiği kişilerin bir çatı altında bir araya gelerek halkın menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapmasını zorunlu kılar.

Buna göre İtilaf Devletlerinin aşağıdaki girişimlerinden hangisi milli iradeyi yok etme amacını taşımaktadır?

A) Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması

B) Osmanlı ordusunun dağıtılması

C) Boğazların yönetimine el konulması

D) İstanbul Hükümetini yönlendirmesi


Anadolu’nun şartlarını göz önünde bulundurarak öncelikli olarak ne yaparsınız?

A) Gazetecilik Okulu açar, gazeteciler yetiştiririm.

B) Yabancı gazetecileri ülkeye çağırırım.

C) Doğru haber iletmek için yeni bir haber ajansı kurarım.

D) Posta teşkilatını güçlendiririm.


Yukarıdaki şemada aşağıdaki cemiyetlerden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir?

A) Kilikyalılar B) Trabzon Muhafaza-i Hukuk

C) Milli Kongre D) Trakya- Paşaeli Müdafaa-i Hukuk

Akış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Sevr Barış AntlaşmasıAkış Çizelgesi: Sonlandırıcı: Mondros Ateşkes Antlaşması8-)

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmalarla ilgili değildir?

A) Yeni Türk Devletinin resmi varlığını onaylamışlardır.

B) Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmalardır.

C) I. Dünya Savaşı’nın sonucunda imzalanmıştır.

D) Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet haklarını zedelemişlerdir.

9-) Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelme nedenlerinden biri değildir?

A) Ankara’nın savunmasının kolay olması

B) Batı cephesine yakın olması

C) TBMM’nin burada olması

D) Ulaşım ve haberleşmenin kolay olması

10-) İtilaf Devletleri son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması için yapılan seçimleri engelleyici bir tutum içine girmemişler, seçimlerin yapılmasına destek olmuşlardır. Oysa aynı devletler, meclisin aldığı Misak-ı Milli kararlarına tepki göstererek bu meclisi dağıtmışlardır.

İtilaf Devletleri’nin böyle bir tutum sergileyip meclisi dağıtmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Mecliste kendi çıkarlarına uymayan kararlar alınmasıyla

B) Mustafa Kemal’in başkan seçilmesiyle

C) Mebusların ulus iradesini yansıtmamasıyla

D) Meclisin İstanbul’da toplanmış olmasıyla

11-) Osmanlı Saltanat Şurası, Sevr Antlaşmasını imzalayarak Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını kabul etmesine karşın, TBMM’nin emriyle Doğu Anadolu’da Ermenilerle savaşılmış ve Gümrü Anlaşması ile Ermeni sorunu Türk halkı lehine sonuçlanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

A) Halkın sultanın değil, TBMM’nin isteklerini yerine getirdiğinin

B) TBMM’nin Sevr’i kabul etmeyeceğinin

C) İtilaf Devletlerinin Ermeni sorununu gündemlerinden çıkardığının

D) Doğu sınırlarında ulusal çıkarların korunduğunun

12-) Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması’nı imzalaması, halkın Milli Mücadeleye katılımını ve desteğini arttırmıştır.

Bu duruma Sevr Antlaşması’nın;

I. İzmir ve Doğu Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması

II. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması

III. İsteyen Osmanlı vatandaşlarının, Anlaşma Devletleri vatandaşlığına geçebilmesi

gibi maddelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II

13-) TBMM ile Ermeniler arasında 2-3 Aralık 1920’de Gümrü anlaşması yapılmıştır. Buna göre;

Dikey Kaydırma: * Kars ve çevresi Türkiye’ye aittir. * Aras nehri iki ülke arasında sınırdır. * Ermenistan Misak-ı Milliyi tanıyacaktır.


Yandaki verilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Ermenistan Hükümeti Sevr Antlaşmasının hükümlerini geçersiz saymıştır.

B) TBMM’ye olan güven artmıştır

C) Kars ve çevresi Ermenilerden geri alınmıştır.

D) Batıdaki birlikler doğuya kaydırılarak bu başarı sağlanmıştır.


14-) Buna göre Şahin Bey ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Azınlıklara karşı mücadele ettiği

B) Fransızlara karşı başarı kazandığı

C) Emrinde düzenli ordu birliklerinin olduğu

D) Teslimiyetçi politikalar izlediği

Kuvayi Milliye Birliklerinin Kaldırılma Nedenleri

15-)

Askeri disiplin ve düzenden yoksun olmaları


Halktan zorla para ve mal toplamaları


Yukarıda verilen diyagramda soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Düzenli düşman birliklerini durduracak güçte olmamaları

B) TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmaları

C) Milli mücadele ruhunun oluşmasını sağlamaları

D) Düşmanı oyalamaları

Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Antep halkı, 1 Nisan 1920’de Fransızlara karşı ayaklandı. Fransızlar ancak 9 Şubat 1921’de Antep’e girebildi.  Urfa halkı, elele vererek Fransızlara karşı savaştı ve başarı kazandı. Maraş halkı, Ermeni ve Fransız işbirliğine rağmen şehri kurtarmak için topyekûn savaştılar ve Fransızlar daha fazla tutunamayacaklarını anlayınca şehri terk ettiler.


16-)

Yukarıdaki verilenlerden çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece Urfa şehrinde başarı kazanılmıştır.

B) Güney cephesindeki bu mücadeleler aynı anda başlamıştır.

C) Güney cephesinin tamamında düzenli ordu ile savaşılmıştır.

D) Güney cephesindeki bu mücadeleler, düşman kuvvetlerine karşı topyekûn savaş biçiminde yürütülen il savunması şeklindedir.

17-) İlk TBMM yasama ve yürütme gücünü kendisinde toplamış, yargı yetkisini de kullanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yargı yetkisini de kullandığını gösterir?

A) Ulusal cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi

B) İstiklal Mahkemeleri üyelerinin meclis içerisinden seçilmesi

C) Osmanlı yönetim şeklinin devam ettirilmesi

D) Ulusal iradenin egemen kılınması

18-) Aşağıdakilerden hangisinde verilen olayla sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur?

A) Olay : Sivas Kongresi

Sonuç : Bütün milli cemiyetlerin birleştirilmesi

B) Olay : Birinci İnönü Zaferi

Sonuç : Ankara Anlaşması

C) Olay : TBMM’nin açılması

Sonuç : Yeni Türk Devletinin temellerinin atılması

D) Olay : Amasya Görüşmeleri

Sonuç : Osmanlı Hükümetinin Temsil Heyetinin varlığını hukuki olarak tanıması

19-) 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nın imzalanması ile TBMM Hükümeti, İstanbul Hükümeti’yle olan her türlü haberleşmeyi kesmiştir.

TBMM Hükümeti bu tutumu ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Silahlı mücadele hareketini başlatmayı

B) Seçimleri yenilemeyi

C) İtilaf Devletleri ile uzlaşmayı

D) İstanbul Hükümeti’nin kararlarını kabul etmediğini göstermeyi

20-) Birinci İnönü Muharebesi sonucunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya zaferinden sonra da Türkiye-Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.

Kurtuluş Savaşına ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.

B) Ulusal mücadelenin haklılığı Batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.

C) TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği’ne karşı kazanmıştır.

D) Anadolu’daki tüm işgaller sona ermiştir.

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: 	“Komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa hiçbir varlık gösteremezler.”21-) Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM’de yaptığı konuşmasında:

Bu durum,

I. Kuva-yı Milliye güçlerin oluşturulması

II. Düzenli ordu birliklerinin oluşturulması

III. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

gelişmelerinden hangisi ya da hangilerini öncelikle zorunlu hale getirmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III

22-) TBMM, öncelikle kendi varlığına yönelik ayaklanmaları önlemek amacıyla 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkardı. 18 Eylül 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun uygulanmasını çabuk ve etkili kılmak, asker kaçaklarını cezalandırmak amacı ile İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasını kabul etti.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin uygulanmasının, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olduğu söylenemez?

A) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasında

B) Ayaklanmaların bastırılmasında

C) TBMM’nin varlığına yönelik olumsuz uygulamaların önlenmesinde

D) Düzenli ordunun oluşturulmasında

23-) 23 Şubat 1921’de toplanan Londra Konferansı’nda Ankara ve İstanbul hükümetlerinin delegeleri karşı karşıya geldiler. İngiliz başbakanı Llyod George ilk konuşma hakkını İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa’ya verdiğinde O, “Söz ulusumun asıl vekillerine aittir. Bundan dolayı Anadolu Kurulu’na söz verilmesini rica ederim” dedi ve konferansta bir daha konuşmadı.

İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa’nın bu sözlerine bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Konferansta Ankara Hükümeti’nin işinin kolaylaştığına

B) Ankara ve İstanbul delegeleri arasında görüş ayrılıklarının azaldığına

C) İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi destekler bir politika izlediğine

D) Tevfik Paşa’nın İstanbul Hükümeti başkanlığından istifa ettiğine

24-) Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerel direnişi desteklemek

B) Düzenli ordu birliklerini dağıtmak

C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

D) Ayaklanmaları bastırmak

25-) Aşağıdaki devletlerden hangisine Sevr Antlaşması ile Anadolu’dan toprak verilmemiştir?

Yuvarlatılmış Dikdörtgen: İNGİLTEREYuvarlatılmış Dikdörtgen: FRANSAA) B)

Yuvarlatılmış Dikdörtgen: İTALYA Yuvarlatılmış Dikdörtgen: RUSYA


C) D)


TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8


( 05 OCAK 2009 )

BU DOSYADAKİ SORULARIN DOĞRU YANITLARI AŞAĞIDADIR.

SORU SAYISI: 25

Doğru Yanıtlar Tablosu

Sorunun İçeriği ve Özü

1-

C

I. Dünya Savaşı- Çıkarımda Bulunma

2-

B

I. Dünya Savaşı- Çıkarımda Bulunma

3-

D

I. Dünya Savaşı- Çıkarımda Bulunma

4-

C

I. Dünya Savaşı- Çıkarımda Bulunma

5-

A

Egemenlik Milletindir- Çıkarımda Bulunma

6-

C

Egemenlik Milletindir- Çıkarımda Bulunma

7-

B

Cemiyetler- Eşleştirme

8-

A

Antlaşmalar- Çıkarımda Bulunma

9-

C

Egemenlik Milletindir- Bilgi

10-

A

Egemenlik Milletindir- Çıkarımda Bulunma

11-

C

İlk Zaferimiz- Çıkarımda Bulunma

12-

D

Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?- Çıkarımda Bulunma

13-

D

İlk Zaferimiz- Çıkarımda Bulunma

14-

B

Destanlaşan Direniş- Çıkarımda Bulunma

15-

A

İstiklal Milletimindir- Çıkarımda Bulunma

16-

D

Destanlaşan Direniş- Çıkarımda Bulunma

17-

B

Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı- Çıkarımda Bulunma

18-

B

Kurtuluş Savaşı- Neden-Sonuç İlişkisi

19-

D

Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?- Çıkarımda Bulunma

20-

A

İstiklal Milletimindir- Çıkarımda Bulunma

21-

B

İstiklal Milletimindir- Çıkarımda Bulunma

22-

A

Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı- Çıkarımda Bulunma

23-

D

İstiklal Milletimindir- Çıkarımda Bulunma

24-

C

İstiklal Milletimindir- Çıkarımda Bulunma

25-

D

Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?- Bilgi

Hiç yorum yok:

HABERTURK.COM